Ustvarjalna Evropa – MEDIA podpira evropski kinematografski in avdiovizualni sektor na področjih razvoja, distribucije, usposabljanja in mreženja ter promocije in razvoja občinstev, s posebnim poudarkom na projektih z evropsko dimenzijo in tistih, ki izkoriščajo nove tehnologije.

Financiranje

Podprogram MEDIA ponuja več različnih razpisov, namenjenih spodbujanju filmskih in avdiovizualnih projektov na področjih:

 • razvoja oz. podpore za producente
 • distribucije
 • usposabljanja in mreženja
 • promocije in občinstev

Proračun podprograma MEDIA se deli na podlagi razpisov za zbiranje predlogov, ki vsebujejo navodila za izpolnjevanje vlog in (spletne) obrazce za predložitev vlog. Ti razpisi se z enim ali več roki praviloma objavijo enkrat na leto na osnovi letnega delovnega programa Ustvarjalne Evrope.

Letni delovni program Ustvarjalne Evrope za 2016 je bil objavljen 5. avgusta 2015, objava posameznih razpisov pa sledi jeseni 2015.

Upravičeni prijavitelji

Podpora podprograma MEDIA je namenjena neodvisnim filmskim in avdiovizualnim producentskim družbam, razvijalcem video iger, distributerjem, prodajnim zastopnikom, organizatorjem filmskih festivalov in projektov za razvoj občinstev, inštitucijam in družbam, ki izvajajo strokovne programe usposabljanja in mreženja za filmske ustvarjalce, ter koprodukcijskim skladom in mrežam prikazovalcev evropskih filmov.

Za podporo lahko zaprosijo evropske neodvisne družbe iz držav članic, ki sodelujejo v (pod)programu.

Vse države članice EU in tiste države ne-članice EU, ki so podpisale sporazum z EK o sodelovanju v (pod)programu, so navedene v seznamu upravičenih ne-EU držav, ki se redno osvežuje na spletnih straneh EACEA.

Vsaka organizacija, ki sodeluje na razpisih, se mora najprej registrirati na Portalu uporabnikov (Participant Portal) in pridobiti identifikacijsko kodo PIC, ki je osnovni predpogoj za spletno prijavo.

Navodila za pridobivanje PIC kode in spletne prijavnice

 

Podpora producentom

Podpora je namenjena krepitvi zmogljivosti izkušenih neodvisnih evropskih producentov za razvoj kakovostnih avdiovizualnih del s potencialom za mednarodno kroženje:

 • podpora za razvoj samostojnih projektov ali skupine projektov
 • podpora za konceptualni ali razvoj prototipa videoigre
 • podpora prikazovanju kakovostnih mednarodnih TV produkcij

Trenutno odprti razpisi:
EACEA 19/2015 (podpora razvoju skupine projektov) – rok za prijave: 4. 2. 2016
EACEA 20/2015 (podpora za razvoj videoiger) – rok za prijave: 3. 3. 2016
EACEA 18/2015 (podpora razvoju samostojnih projektov) – 2. rok za prijave: 21. 4. 2016
EACEA 21/2015 (podpora TV prikazovanju) – 2. rok za prijave: 26. 5. 2016

Več

Distribucija

Shema je namenjena spodbujanju mednarodnega kroženja evropskih avdiovizualnih del in vključuje podporo za distributerje, prodajne zastopnike in ponudnike spletnih distribucijskih platform:

 • selektivna podpora za kinematografsko distribucijo
 • avtomatična podpora distributerjem
 • podpora za mednarodne prodajne zastopnike
 • podpora za spletno distribucijo

Trenutno odprti razpisi:
EACEA 13/2015 (selektivna distribucija) – 2. rok za prijave: 14. 6. 2016
EACEA 27/2014 (avtomatična distribucija) – rok za ponovno naložbo: 2. 8. 2016

Več

Usposabljanje in mreženje

Podpora za usposabljanje in mreženje je namenjena dejavnostim, ki omogočajo izmenjavo znanj, izkušenj in veščin ter spodbujajo mreženje za opolnomočevanje talentiranih evropskih avdiovizualnih strokovnjakov in uspešno pozicioniranje njihovih avdiovizualnih del na mednarodnih trgih:

 • podpora za usposabljanje
 • podpora za dostop do trgov
 • podpora za mednarodne koprodukcijske sklade

Trenutno odprti razpisi:
EACEA 15/2015 (dostop do trgov) – rok za prijave: 28. 1. 2016

Več

Promocija in občinstvo

Podpora je namenjena dejavnostim, ki mednarodnim občinstvom omogočajo dostop do evropske filmske dediščine ter spodbujajo njihovo aktivno udeležbo:

 • podpora za filmske festivale
 • podpora za razvoj občinstev
 • podpora za kinematografske mreže

Trenutno odprti razpisi:
EACEA 16/2015 (podpora filmskim festivalom) – 2. rok za prijave: 28. 4. 2016

Več