Selektivna podpora za distributerje tujih evropskih filmov

Zadnji razpis:
EACEA/13/2015
Roka za prijavo:
 • 1. 12. 2015 ob 12.00
 • 14. 6. 2016 ob 12.00

Glavne značilnosti razpisa

Ustvarjalna Evropa

Z uvedbo programa Ustvarjalna Evropa (2014-2020) so v okviru podpore podprograma MEDIA za selektivno distribucijo tujih evropskih filmov uvedene naslednje spremembe:

 • Dva roka za prijave namesto treh;
 • Združenje distributerjev mora imeti 7 članov (ne glede na kategorijo filma), koordinator združenja je prodajni zastopnik;
 • Pavšalni zneski namesto subvencij na podlagi proračuna; znesek je odvisen od države in razsežnosti predvajanja in znaša od 2800 EUR do največ 150 000 EUR (uvedena je nova razporeditev držav po kategorijah);
 • Poudarek sheme je na filmih z nizkim proračunom in filmih iz držav z majhno produkcijsko zmogljivostjo s ciljem spodbujanja raznolikosti evropske filmske industrije (proračun za produkcijo filma uvaja prag v višini maksimalnih 10 milijonov EUR za filme iz DE, ES, FR, IT in UK)
 • Poenostavitev meril za dodelitev (3 namesto 12) in avtomatični izbor igranega otroškega filma z najvišjim številom točk v skladu z merili za dodelitev;
 • Spremembe glede nadzora: poročanje o izvedbi projekta bo temeljilo na predvajanju (in ne na stroških, kot je to bil primer do sedaj, zato ne bo več potrebno opravljati revizije projekta), vmesno poročilo se bo oddajalo mesec dni po prvem kinematografskem predvajanju filma, končno pa mesec dni od tedna najobsežnejše distribucije na zadevnem ozemlju;
 • Prijava poteka po elektronski poti, poleg tega je treba do roka po pošti poslati obvezne priloge, ki jih ni mogoče predložiti elektronsko. Vsi kandidati, ki želijo sodelovati na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, se zato morajo pred izpolnjevanjem spletne prijavnice najprej registrirati na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s ciljem pridobivanja tim. identifikacijske kode PIC (ang. Participant Identification Code), ki bo osnovni predpogoj za spletno prijavo.

Upravičene družbe

Do sredstev so upravičene evropske distribucijske družbe.

“Evropske” pomeni, da imajo svoj sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in so v lasti, neposredno ali z večinskim deležem, državljanov iz teh držav.

Seznam nečlanic EU, ki sodelujejo v podprogramih MEDIA in Kultura, je redno osveževan tukaj.

Distribucijska družba je družba, ki izpolnjuje naslednja merila:

 • je nosilka pravic in ima operativne pogoje za kinematografsko distribucijo filma na zadevnem ozemlju;
 • opravlja kinematografsko distribucijo filma na ozemlju (določa datum začetka predvajanja; načrtuje, nadzoruje in opravlja distribucijo in promocijsko kampanjo);
 • plača pripadajoče stroške distribucije.

Kot dokaz o distribuciji šteje datum distribucijske pogodbe ali katerikoli drugi dokument, na osnovi katerega lahko sklepamo o distribuciji (poročilo o prodaji, potrdilo o radiodifuziji, poročilo o prodanih vstopnicah, televizijski ali kinematografski program).

Upravičeni projekti

 • Film mora(-jo) v večini producirati producent(-i) s sedežem v državah, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, pri njegovem nastanku pa mora biti razvidno znatno sodelovanje strokovnjakov iz navedenih držav (glej točko 6 Smernic za prijavo)
 • Upravičeni so novejši igrani, animirani ali dokumentarni filmi, ki so daljši od 60 minut in prihajajo iz druge države, kot je država distribucije.
 • Filmi morajo biti namenjeni kinematografski distribuciji (digitalna distribucija minimalne kakovosti 1.3K (to izključuje DVD, DVIX, digitalni beta ali katerikoli drug format, katerega ločljivost je manjša kot 1.3K)
 • Filmi ne smejo imeti alternativne (opere, koncerti, nastopi itd.) ali oglasne vsebine
 • Proračun filmov iz Francije, Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva je lahko največ 10 milijonov EUR
 • Pogoj za upravičenost filma je, da avtorske pravice zanj niso bile prvič pridobljene pred letom 2013
 • Prvo predvajanje filma (ki ne zajema napovednikov ali posebnih projekcij) na zadevnih ozemljih se ne sme zgoditi prej kot na dan vložitve vlog in mora biti izvedeno v 18 mesecih po zadevnem roku za vložitev vlog.

Merila za izbiro

Distributerji, ki bi radi distribuirali enega ali več novih tujih evropskih filmov, morajo ustanoviti združenje ali se priključiti že obstoječemu združenju (*minimalno število distributerjev v združenju ne glede na kategorijo filma je 7*). Prodajni zastopnik filma koordinira združenje, ki načrtuje začetek predvajanja filma na različnih ozemljih Evrope (po možnosti z različnimi jeziki).

Novo združenje

Novo združenje se ustanovi v primeru distribucije filmov, ki še nimajo podpore podprograma MEDIA. Ustanovi se glede na velikost filma:

 • za “male filme” (s proračunom do 3 mio EUR)
 • za “srednje filme” (s proračunom enakim ali višjim od 3 mio EUR, s tem da proračun filmov iz Francije, Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva ne sme presegati 10 mio EUR).

Filmi bodo izbrani za podporo v skladu z naslednjimi merili za dodeljevanje točk:

Število upravičenih distributerjev v skupini (minimalno 7) 1 točka/distributerja
Število distributerjev, ki so pri zadnjem razpisu za zbiranje predlogov na področju avtomatske distribucije oblikovali potencialni sklad 1 dodatna točka/distributerja
Film je produciran v državi z nizko AV produkcijsko zmogljivostjo (kar izključuje Francijo, Italijo, Nemčijo, Španijo in Združeno kraljestvo) 2 točki

Ne glede na razvrstitev vlog v celotnem izbirnem postopku bo izbrana skupina distributerjev, ki bodo predstavili otroški igrani film (namenjen občinstvu do 12. let) z najvišjim številom točk.

Obstoječe združenje

Če se vložniki pridružijo skupini distributerjev, ki je že prejela podporo v okviru prejšnjega roka Selektivne kinematografske sheme v mejah 5 % proračunskih sredstev, ki so na voljo za vsak postopek, bo izbira samodejna, če izpolnjujejo pogoje iz smernic. Ta določba velja za vsa ozemlja, z izjemo Francije, Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva.

Približno 25 % preostalega proračuna bo dodeljen za filme s proračunom proizvodnje pod 3 mio EUR.

Obseg in vrsta podpore

Znotraj sheme za podporo selektivni distribuciji se po novih pravilih dodeljujejo pavšalni zneski podpore, ki temeljijo na obsegu distribucije na zadevnem ozemlju (zneski do določeni glede na število filmskih platen, ki so v državi na voljo v obdobju najbolj intenzivne distribucije filma):

  Države A (1-2) platen B (3-7) platen C (8+) platen D (15+) platen E (25+) platen F (40+) platen G (60+) platen H (100+) platen I (200+) platen
1 Bolgarija, Estonija, Irska, Islandija, Hrvaška, Latvija, Litva, Luksemburg, Romunija, Slovenja, Slovaška, druge države 3.000€ 5.300€ 8.700€
2 Češka, Finska, Grčija, Madžarska, Norveška, Portugalska, Švedska 4.500€ 8.800€ 15.500€ 21.300€ 31.600€
3 Avstrija, Belgija, Poljska, Švica, Nizozemska 4.800€ 8.500€ 14.200€ 22.300€ 33.700€ 59.100€
4 Francija, Nemčija, Italija, Španija, Velika Britanija 2.800€ 13.200€ 22.800€ 35.700€ 45.700€ 64.400€ 99.600€ 125.000€ 150.000€

Agencija bo nakazila izvedla po naslednjem postopku:

 • predplačilo v višini 60 % odobrenega zneska bo nakazano v 30 dneh po podpisu pogodbe
 • preostali znesek bo nakazan po prejemu končnega poročila o distribuciji filma

Proračun

Proračun za leto 2016: 9 000 000 evrov.

Navodila in obrazci za prijavo

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:

Elektronska prijavnica je dostopna na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Koraki

1) Registracija prijavitelja na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo in pridobitev identifikacijske kode PIC

2) Spletna prijava projekta na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ z obveznimi prilogami (ki ne smejo presegati 10 MB).

Obvezne priloge:

 • Obrazec za koordinatorja
 • Obrazec za distributerja

Zgoraj navedeni obrazci so na voljo v zavihku “Annexes” na spletnih straneh razpisa EACEA 13/2015.

3) Pošiljanje preostalih potrebnih prilog po pošti: prijavitelji morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni na e-obrazcih. Poleg tega je treba agenciji do zadevnega roka po pošti poslati obvezne priloge, ki jih ni mogoče predložiti elektronsko, in sicer na naslov:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme – SELECTIVE SCHEME
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
BOUR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Seznam vseh potrebnih prilog s pripadajočimi obrazci je na voljo na internetnem naslovu:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2015_en.

Ne pozabite

Predloge je treba predložiti najpozneje 4. 12. 2014 in 2. 7. 2015 do 12. ure (opoldne), in sicer s spletnim obrazcem vloge in dodatnimi gradivi, poslanimi po pošti. Vloge, vložene na kateri koli drug način, ne bodo sprejete.

Več informacij

Celotno besedilo smernic je skupaj z obrazci vloge na aktualni razpis EACEA 13/2015 na voljo na internetnem naslovu:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-selective-scheme-support-for-transnational-distribution-european-films-2016_en

Rezultati prejšnjih razpisov Ustvarjalna Evropa – MEDIA

Št. razpisa Rezultati
EAC S22/2013 za rok 28. 2. 2014