Podpora za razvoj skupine projektov

Zadnji razpis:
EACEA 19/2015
Rok za prijavo:
 • 4. 2. 2016

Namen podpore

Ustvarjalna Evropa

Podpora razvoju skupine projektov je namenjena neodvisnim evropskim produkcijskim družbam, ki so producirale in mednarodno distribuirale vsaj eno predhodno referenčno avdiovizualno delo in želijo razvijati skupine treh do petih projektov z mednarodnim potencialom za kinematografsko, televizijsko ali digitalno distribucijo.

Upravičene družbe

Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, katerih glavna dejavnost je produkcija avdiovizualnih del in so registrirane vsaj 36 mesecev v eni od upravičenih držav podprograma MEDIA.

Družba prijaviteljica mora dokazati predhodne dosežke na področju avdiovizualne produkcije vsaj enega upravičenega avdiovizualnega dela v zadnjih petih letih (od 2011) in njegove komercialne distribucije v vsaj treh tujih državah v zadnjih dveh letih (od 2013).

Distribucija pomeni vse načine komercialnega razširjanja dela: prikazovanje v kinematografih, TV, DVD in distribucija prek svetovnega spleta. Kot dokazilo o distribuciji šteje izključno dokument, iz katerega je razviden datum začetka distribucije v preteklih dveh letih (med 1. 1. 2013 in dnevom prijave). V primeru distribucije prek spleta je potrebno oddati dokumentacijo z dokazili o prihodkih na osnovi spletne distribucije v omenjenem referenčnem obdobju.

Posamezni dosežki

Če družba zaradi pomanjkanja dosežkov ni upravičena do sredstev, se lahko uporabijo posamezni dosežki producenta, ki je del družbe, tudi če je prejšnja dela produciral za druge družbe. V tem primeru velja izključno navedba osebe kot direktorja ali enega od delničarjev družbe prijaviteljice kot producenta ali pooblaščenega producenta v špici referenčnega avdiovizualnega dela).

Prijavitelj mora imeti večinske avtorske pravice za predlagani projekt ter finančno in operativno kapaciteto njegove izvedbe.

Neupravičeni prijavitelji

Do sredstev niso upravičene fundacije, inštituti, univerze in druge inštitucije v javni lasti, skupine družb in fizične osebe. Podjetja, ki so lastniško/komercialno povezana s TV postajami (tj. če je 25 % lastniškega deleža podjetja v lasti ene TV postaje oz. 50 % lastniškega deleža v lasti več TV postaj) se ne smatrajo za neodvisne in niso upravičena do prijave.

Upravičeni projekti

Upravičene so razvojne dejavnosti za avdiovizualna dela, ki so namenjena:

a) prikazovanju v kinematografih:

 • igrani filmi, animirani filmi in ustvarjalni dokumentarni filmi, ki trajajo vsaj 60 minut

b) televizijskem prikazovanju in razširjanju na digitalnih platformah:

 • igrani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 90 minut
 • animirani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 24 minut
 • ustvarjalni dokumentarni filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 50 minut (v primeru nanizank posamezna epizoda traja vsaj 25 minut)

V primeru predvajanja na digitalnih platformah mora biti zgoraj navedeno trajanje posameznih del vezano na uporabniško izkušnjo.

Produkcija prijavljenega filmskega projekta se lahko začne šele 8 mesecev po dnevu prijave (poudarek je na projektih, ki zaradi kakovostne in ambiciozne zasnove potrebujejo razvoj).

Vsi projekti morajo vsebovati evropske razsežnosti, torej morajo imeti potencial za čezmejno doseganje evropskega občinstva in evropskih distribucijskih trgov.

Neupravičeni projekti

Do podpore niso upravičeni posnetki dogodkov, TV igre, pogovorne oddaje, realnostni šovi, izobraževalne in “how-to” oddaje, marketinški projekti za promocijo posameznega podjetja ali inštitucije, dokumentarne oddaje za promocijo turizma, reportaže o živalih ter projekti, ki vsebujejo nasilje, rasizem, pornografske elemente ali druge vsebine, ki so v nasprotju z zakonodajo in politiko Evropske unije (promocija alkohola, tobaka, drog, nespoštovanje človekovih pravic, varnosti ljudi, svobode govora itd.).

Vrsta podpore

Podpora za razvoj skupine projektov temelji na proračunu projekta. Najvišji finančni prispevek, ki se lahko dodeli za podporo za skupinske projekte, znaša od 70 000 EUR do 200 000 EUR (vendar ne več kot 150 000 EUR v primeru skupine ustvarjalnih dokumentarnih filmov).

Podpora na projekt znaša od 10.000 do 60.000 EUR in je vezana za proračun (ni pavšalnih podpor kot v primeru samostojnih projektov). Dodeljeni finančni prispevek v nobenem primeru ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov, ki jih je predložil producent.

Upravičeni stroški

Razvojni stroški so upravičeni do 30 mesecev od datuma oddaje vloge (ali do prvega snemalnega dne, ki je lahko najhitreje 8 mesecev po oddaji vloge).

Ob prijavi se stroški razvoja celotne skupine projektov in vsakega posameznega projekta opredelijo v podrobnem proračunu, ki ima tri (nespremenljiva) poglavja:

 1. ustvarjalni razvoj projekta: pridobitev pravic, proces pisanja scenarija in stroški svetovalcev, raziskave (vključno z arhivskimi) in/ali stroški iskanja lokacij, iskanje ključnih članov filmske ekipe in igralske zasedbe
 2. produkcija, financiranje, raziskave, trženje in oglaševanje projekta (potni stroški in dnevnice, stroški akreditacij, produkcija demo posnetkov, napovednikov (teaser, trailer) in/ali pilota, promocijska gradiva in drugi produkti komunikacijske strategije, stroški vezani za predstavitev projekta in prevajanje ipd.)
 3. osebje podjetja, ki skrbi za razvoj projekta; zavarovanje, zakonske in računovodske storitve

Razvojni stroški so upravičeni do 30 mesecev od datuma oddaje vloge (ali do prvega snemalnega dne, ki je lahko najhitreje 8 mesecev po oddaji vloge).

V primeru, da je projekt podprt s sredstvi podprograma MEDIA, po koncu projekta mora prijavitelj dokazati, da so bili cilji doseženi.

Prijave in izbor

Razpis za podporo skupini 3 do 5 projektov ima samo en rok za prijave:

 • 4. februar 2016 do 12:00 (za oddajo spletne prijavnice)

Rezultati prvega roka bodo znani junija 2016. Odločba o subvenciji (tim. Grant Decision) bo uspešnemu prijavitelju dodeljena v mesecu po objavi rezultatov.

Po sklenitvi sporazuma Agencija na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:

 • 70 % v 30 dneh po datumu podpisa sporazuma
 • preostanek po pregledu in oceni ustreznosti končnega poročila o razvoju projekta (obrazec končnega poročila je del Odločbe o subvenciji).

Ocenjevanje

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Projektni prijavi lahko dodelita največ 100 točk in dodatnih 10 ali 5 avtomatičnih točk.

  Merila Definicije Najvišje št. točk
1 Pomen in evropska dodana vrednost Zmožnost družbe za razvoj in produkcijo skupine od 3 do 5 projektov na evropski in mednarodni ravni 20
2 Kakovost vsebine in dejavnosti Kakovost skupine projektov, razvojne in finančne strategije ter evropska razsežnost 20
3 Razširjanje rezultatov projektov Kakovost evropske in mednarodne distribucijske in tržne strategije 20
4 Kakovost projektnih ekip Izkušnje, ustreznost in raznolikost ustvarjalnih ekip 10
5 Učinek in zdržnost Potencialna izvedljivost skupine projektov 10
6 Inovativnost Sposobnost podjetja za inovativno poslovanje z namenom prilagajanja konkurenčnemu in nenehno spreminjajočemu se AV področju in izboljševanja tržnega položaja 20

Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti navodila za ocenjevanje projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).

Avtomatične točke se dodelijo:

 • prosilcem iz držav z majhno produkcijsko zmogljivostjo (10 točk);
 • prosilcem iz držav s srednjo produkcijsko zmogljivostjo (5 točk);

Tako izbrani kot neizbrani projekti po končanem postopku izbire dobijo obvestilo z vsebinsko utemeljitvijo doseženega števila točk.

Navodila in obrazci za prijavo

Prijava poteka izključno po elektronski poti (brezpapirni pristop). Vsi kandidati, ki želijo sodelovati na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, se zato morajo pred izpolnjevanjem spletne prijavnice najprej registrirati na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s ciljem pridobivanja tim. identifikacijske kode PIC (ang. Participant Identification Code), ki bo osnovni predpogoj za spletno prijavo.

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:

Elektronska prijavnica je dostopna na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Koraki

A) Registracija prijavitelja na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s PIC številko ter prevzem in izpolnjevanje e-prijavnice (navodila za oblikovanje PIC številke in spletne prijavnice )

B) Spletna prijava projekta na eacea.ec.europa.eu/PPMT/ z obveznimi prilogami (skupaj do 10 MB):

1) Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu)
Podroben opis naj v enem dokumentu vsebuje ustvarjalno gradivo (npr. scenarij, treatment do 10 strani, sinopsis, režijsko eksplikacijo, opis vizualnih elementov, zgodboris ipd.)
2) Proračun in finančni načrt projekta
3) Častna izjava prijavitelja
4) Predhodne izkušnje prijavitelja
5) Finančna in koprodukcijska dokazila

Vsi zgoraj navedeni obrazci so na voljo v zavihku “Annexes” na spletnih straneh EACEA.

Ne pozabite

Zaradi zahtevnosti prijave (in v izogib morebitnim tehničnim težavam pri oddaji prijave na zadnji dan roka) je zelo priporočljivo, da se priprave strategij in izpolnjevanja prijavnice lotite pravočasno (več kot mesec pred rokom oddaje) in v sodelovanju s pristojnimi svetovalci Centra Ustvarjalna Evropa (obvezne prijave na svetovalne sestanke sprejemamo po telefonu 01 87 87 300 ali e-mailu sabina.briski@ced-slovenia.eu).

Več informacij

Zgoraj navedene informacije so le povzetek razpisa – vsa razpisna dokumentacija je s podrobnimi navodili na voljo na spletni strani podprograma MEDIA:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-slate-funding-2016_en

Rezultati prejšnjih razpisov MEDIA 2007

Št. razpisa Rezultati
31 / 2012 128 Kb – za rok 23. 11. 2012 (1. stopnja)
127 Kb – za rok 23. 11. 2012 (2. stopnja)
160 Kb – za rok 12. 04. 2013 (1. stopnja)
163 Kb – za rok 12. 04. 2013 (2. stopnja)
22 / 2011 174 Kb – za rok 25. 11. 2011
96 Kb – za rok 13. 04. 2012
25 / 2010 22 Kb – za rok 29. 11. 2010
94 Kb – za rok 11. 04. 2011 (1. stopnja)
93 Kb – za rok 11. 04. 2011 (2. stopnja)
20 / 2009 14 Kb – za rok 27. 11. 2009
31 Kb – za rok 12. 04. 2010
24 / 2008 16 Kb – za rok 17. 11. 2008 (1. stopnja)
15 Kb – za rok 17. 11. 2008 (2. stopnja)
17 Kb – za rok 17. 04. 2009 (1. stopnja)
15 Kb – za rok 17. 04. 2009 (2. stopnja)
16 / 2007 74 Kb – za rok 15. 11. 2007
59 Kb – za rok 15. 04. 2008
16 / 2006 16 Kb – za rok 16. 04. 2007
09 / 2005 19 Kb – za rok 28. 02. 2006
96 Kb – za rok 31. 05. 2006
66 / 2004 14 Kb – za rok 08. 02. 2005 (1. krog)
46 Kb – za rok 31. 05. 2005 (2. krog)