Podpora za razvoj posameznih projektov

Zadnji razpis:
EACEA 18/2015
Roka za prijavo:
 • 19. 11. 2015 ob 12:00
 • 21. 04. 2016 ob 12:00

Namen podpore

Ustvarjalna Evropa

Podpora razvoju posameznih projektov je namenjena razvoju igranih, ustvarjalnih dokumentarnih ali animiranih filmov, s posebnim poudarkom na filmih za otroke in projektih z večplatformskimi vsebinami, ki so namenjeni kinematografskem, televizijskem ali digitalnem prikazovanju in imajo razviden mednarodni distribucijski potencial.

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev so upravičene neodvisne evropske produkcijske družbe, katerih glavna dejavnost je produkcija avdiovizualnih del in so registrirane vsaj 12 mesecev v eni od upravičenih držav podprograma MEDIA (Vse članice Evropske unije in v podprogramu MEDIA sodelujoče nečlanice EU ).

Družba prijaviteljica mora dokazati predhodne dosežke na področju avdiovizualne produkcije in nedavne komercialne distribucije vsaj enega upravičenega avdiovizualnega dela v zadnjih dveh letih (od 1. 1. 2013 najpozneje do dneva prijave projekta).

Upravičeni načini nedavne distribucije in pripadajoča dokazila so izključno:

 • prikazovanje v kinematografih in/ali na TV (dokazilo o datumu začetka kinematogafske/TV distribucije; pogodbe NE pridejo v poštev)
 • komercialna spletna distribucija (dokazilo o prihodkih na osnovi spletne distribucije v omenjenem referenčnem obdobju)

Posamezni dosežki

Če družba zaradi pomanjkanja dosežkov ni upravičena do sredstev, se lahko uporabijo posamezni dosežki producenta, ki je del družbe, tudi če je prejšnja dela produciral za druge družbe. V tem primeru velja izključno navedba osebe kot direktorja ali enega od delničarjev družbe prijaviteljice kot producenta ali pooblaščenega producenta v špici referenčnega avdiovizualnega dela.

Prijavitelj mora ob prijavi dokazati, da ima večinske avtorske pravice za predlagani projekt ter finančno in operativno kapaciteto njegove izvedbe.

Koprodukcijski projekti

V primeru prijave projekta, ki nastaja v koprodukciji dveh ali več družb, delitev pravic v razmerju 50 % – 50 % je upravičena, prijavo pa odda pooblaščeni koproducent. V primeru treh producentov, prijavo odda tisti, ki ima največji delež pravic.

Neupravičeni prijavitelji

Podjetja, ki so lastniško/komercialno povezana s TV postajami (tj. če je 25 % lastniškega deleža podjetja v lasti ene TV postaje oz. 50 % lastniškega deleža v lasti več TV postaj) se ne smatrajo za neodvisne in niso upravičena do prijave.

Do sredstev niso upravičene fundacije, inštituti, univerze in druge inštitucije v javni lasti, skupine družb in fizične osebe.

Upravičeni projekti

Upravičene so razvojne dejavnosti za avdiovizualna dela, ki so namenjena:

a) prikazovanju v kinematografih:

 • igrani filmi, animirani filmi in ustvarjalni dokumentarni filmi, ki trajajo vsaj 60 minut

b) televizijskem prikazovanju in razširjanju na digitalnih platformah:

 • igrani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 90 minut
 • animirani filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 24 minut
 • ustvarjalni dokumentarni filmi (v enem delu ali nadaljevanjih), ki skupno trajajo vsaj 50 minut (v primeru nanizank je trajanje posamezne epizode vsaj 25 minut)

V primeru predvajanja na digitalnih platformah mora biti zgoraj navedeno trajanje posameznih del vezano na uporabniško izkušnjo (vsaj 50 minut).

Produkcija prijavljenega filmskega projekta se lahko začne šele 8 mesecev po dnevu prijave (poudarek je na projektih, ki zaradi kakovostne in ambiciozne zasnove potrebujejo razvoj).

Vsi projekti morajo vsebovati evropske razsežnosti, torej morajo imeti potencial za čezmejno doseganje evropskega občinstva in evropskih distribucijskih trgov.

Neupravičeni projekti

Do podpore niso upravičeni posnetki dogodkov, TV igre, pogovorne oddaje, realnostni šovi, izobraževalne in “how-to” oddaje, marketinški projekti za promocijo posameznega podjetja ali inštitucije,dokumentarne oddaje za promocijo turizma, reportaže o živalih ter projekti, ki vsebujejo nasilje, rasizem, pornografske elemente ali druge vsebine, ki so v nasprotju z zakonodajo in politiko Evropske unije (promocija alkohola, tobaka, drog, nespoštovanje človekovih pravic, varnosti ljudi, svobode govora itd.).

Vrsta podpore

Finančni prispevek, ki se znotraj podprograma MEDIA lahko dodeli za razvoj posameznega projekta, je pavšal oz. fiksni znesek (lump sum). Je nespremenljiv in vezan na opredeljen žanr in način distribucije avdiovizualnega dela (namesto subvencij na podlagi proračuna projekta):

 • v primeru animiranih filmov 60 000 EUR
 • v primeru igranih filmov
  • a) 50 000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije enak/večji od 1,5 milijona EUR ali
  • b) 30 000 EUR, če je ocenjeni proračun produkcije manjši od 1,5 milijona EUR
 • v primeru ustvarjalnih dokumentarnih filmov 25 000 EUR

POMEMBNO: Razvojni stroški so upravičeni do 30 mesecev od datuma oddaje vloge (ali do prvega snemalnega dne, ki je lahko najhitreje 8 mesecev po oddaji vloge).

Ob prijavi se stroški razvoja posameznega projekta opredelijo v podrobnem proračunu, ki ima tri (nespremenljiva) poglavja:

 • ustvarjalni razvoj projekta
 • produkcija, financiranje, raziskave, trženje in oglaševanje projekta
 • osebje podjetja, ki skrbi za razvoj projekta; zavarovanje, zakonske in računovodske storitve

V primeru, da je projekt podprt s sredstvi podprograma MEDIA, po koncu projekta prijavitelj ne uveljavlja dejanskih nastalih stroškov, ampak dokaže*, da so bili cilji doseženi, in upraviči predhodni izračun pavšala.

Prijave in izbor

Razpis za podporo samostojnim projektom ima dva roka za prijave:

 • 19. november 2015 do 12:00 (za oddajo spletne prijavnice)
 • 21. april 2016 do 12:00 (za oddajo spletne prijavnice)

Rezultati prvega roka bodo znani marca, rezultati drugega roka pa septembra 2016. Odločba o subvenciji bo uspešnemu prijavitelju dodeljena v mesecu po objavi rezultatov.

Po sklenitvi sporazuma Agencija na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:

 • 70 % v 30 dneh po datumu podpisa sporazuma
 • preostanek po pregledu in oceni ustreznosti končnega poročila o razvoju projekta (obrazec tehničnega končnega poročila je del Odločbe o subvenciji).

Ocenjevanje

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Prijavi lahko dodelita največ 100 točk in dodatne avtomatične točke:

  Merila Definicije Najvišje št. točk
1 Pomen in evropska dodana vrednost Kakovost projekta in potencial za evropsko distribucijo 50
2 Kakovost vsebine in dejavnosti Kakovost razvojne strategije 10
3 Razširjanje rezultatov projekta Kakovost evropske in mednarodne distribucijske in tržne strategije 20
4 Kakovost projektne ekipe Izkušnje, potencial in ustreznost ustvarjalne ekipe 10
5 Učinek in zdržnost Kakovost finančne strategije in potencialna izvedljivost projekta 10

Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti navodila za ocenjevanje projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).

Avtomatične točke se dodelijo:

 • prosilcem iz držav z majhno produkcijsko zmogljivostjo (10 točk);
 • prosilcem iz držav s srednjo produkcijsko zmogljivostjo (5 točk);
 • projektom, namenjenim mlademu občinstvu (do 16. leta starorsti) (10 točk);

Tako izbrani kot neizbrani projekti po končanem postopku izbire dobijo obvestilo z vsebinsko utemeljitvijo doseženega števila točk.

Navodila in obrazci za prijavo

Prijava poteka izključno po elektronski poti (brezpapirni pristop).

Vsi kandidati, ki želijo sodelovati na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, se zato morajo pred izpolnjevanjem spletne prijavnice po priporočenih korakih najprej registrirati na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo in s pridobljeno identifikacijsko kodo PIC (ang. Participant Identification Code) izpolniti osnovni predpogoj za spletno prijavo.

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:

Elektronska prijavnica je dostopna na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Koraki

A) Registracija prijavitelja na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s PIC številko ter prevzem in izpolnjevanje e-prijavnice (navodila za oblikovanje PIC številke in spletne prijavnice )

B) Spletna prijava projekta na eacea.ec.europa.eu/PPMT/ z obveznimi prilogami (skupaj do 10 MB):

1) Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu)
Podroben opis naj v enem dokumentu vsebuje ustvarjalno gradivo (npr. scenarij, treatment do 10 strani, sinopsis, režijsko eksplikacijo, opis vizualnih elementov, zgodboris ipd.)
2) Proračun in finančni načrt projekta
3) Častna izjava prijavitelja
4) Predhodne izkušnje prijavitelja
5) Finančna in koprodukcijska dokazila

Vsi zgoraj navedeni obrazci so na voljo v zavihku “Annexes” na spletnih straneh EACEA.

Ne pozabite

Spletno prijavo je treba opraviti najpozneje do 12:00 po srednjeevropskem času na dan roka za oddajo.

Zaradi zahtevnosti prijave je izjemno priporočljivo, da se priprave strategij in izpolnjevanja ter oddaje prijavnice lotite pravočasno in v sodelovanju s pristojnimi svetovalci Centra Ustvarjalna Evropa. Obvezne prijave na svetovalne sestanke sprejemamo po telefonu 01 87 87 300 ali e-mailu sabina.briski@ced-slovenia.eu).

Več informacij

Zgoraj navedene informacije so le povzetek razpisa – vsa razpisna dokumentacija je s podrobnimi navodili na voljo na spletni strani podprograma MEDIA: eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-single-project-2016_en

Funkcionalni e-mail: EACEA-MEDIA-DEVELOPMENT@EC.EUROPA.EU

EACEA Helpdesk kontakt v Bruslju za tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice:
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705

Rezultati preteklih razpisov za razvoj

Rezultati preteklih razpisov programa Ustvarjalna Evropa MEDIA za razvoj samostojnih projektov:

Leto 2015 – EACEA/17/2014 (1. rok: 15. jan 2015).
Rezultati drugega roka (16. apr 2015) bodo znani v začetku oktobra.

Leto 2014 – EAC S30/2013 (1. rok: 28. feb in 2. rok: 6. jun 2014)