Podpora za TV prikazovanje

Zadnji razpis:
EACEA 21/2015
Roka za prijavo:
 • 3. 12. 2015 ob 12:00
 • 26. 5. 2016 ob 12:00

Namen podpore

Ustvarjalna Evropa

Shema za vključevanje evropskih avdiovizualnih del v televizijske programe s ciljem večanja zmogljivosti neodvisnih producentov ter spodbujanja vključevanja TV prikazovalcev v mednarodne koprodukcije evropskih TV del zagotavlja finančno pomoč neodvisnim evropskim produkcijskim družbam, ki kakovostna televizijska dela z mednarodnim distribucijskim potencialom producirajo v sodelovanju z radiodifuzijskimi družbami iz vsaj treh držav, članic podprograma MEDIA.

Upravičene družbe

 • Prijavitelji morajo biti neodvisne evropske avdiovizualne produkcijske hiše, ki imajo večinske pravice za projekt, ki ga prijavljajo, in lahko dokažejo predhodne izkušnje
 • Če gre za koprodukcijo dveh produkcijskih družb, kjer ima vsaka družba 50 % delež pravic, prijavo vloži pooblaščeni producent
 • Prijaviteljevi koproducenti, ki bodo ob uspešni kandidaturi upravičeni do uveljavljanja dela upravičenih stroškov, so lahko izključno neodvisne produkcijske družbe s sedežem v eni od MEDIA držav
 • Izdajatelji TV programov morajo biti udeleženi kot kupci (pre sale) ali koproducenti del, (ne smejo biti večinski koproducenti prijavljenih projektov). V projektu morajo biti udeleženi najmanj trije izdavatelji TV programov iz treh različnih MEDIA držav, večje število TV prikazovalcev pa zagotavlja višjo oceno
 • Radiodifuzijskim družbam dodeljene pravice do uporabe je treba podeliti nazaj producentu po največ 7 letih za predprodajo ali po 10 letih za koprodukcijo
 • Podjetja, ki so lastniško/komercialno povezana s TV izdajatelji (tj. če je 25 % lastniškega deleža podjetja v lasti ene TV postaje oz. 50 % lastniškega deleža v lasti več TV postaj), se ne smatrajo za neodvisne in niso upravičena do prijave
 • Isto podjetje lahko predloži več kot en projekt v okviru enega roka na posameznem razpisu, če prijava ustreza drugim pogojem upravičenosti
 • Do prijave so upravičeni tudi prijavitelji, ki so v preteklosti bili uspešni na razpisu za TV predvajanje in prejšnjega projekta še niso dokončali

Upravičeni projekti

Do podpore so upravičena avdiovizualna dela, primarno namenjena televizijskemu prikazovanju in ki nastajajo v sodelovanju izdajatelji TV programov iz vsaj treh MEDIA držav:

 • igrani filmi (v enem delu/nadaljevanjih) v skupnem trajanju vsaj 90 minut
 • ustvarjalni dokumentarni filmi (v enem delu/nadaljevanjih) v skupnem trajanju vsaj 50 minut (v primeru nanizank posamezna epizoda v trajanju vsaj 25 minut)
 • animirani filmi (v enem delu/nadaljevanjih), v skupnem trajanju vsaj 24 minut

Drugi pomembni kriteriji

 • Avdiovizualna dela morajo biti evropska. Delo je evropsko, kadar so ga v večini producirale družbe s sedežem v eni/več državah podprograma MEDIA, in kadar je več kot 50 % sodelujočih strokovnjakov državljanov/prebivalcev držav članic podprograma
 • Prijavo je treba oddati najkasneje na prvi dan glavnine snemanja
 • Projekti lahko trajajo največ 30 ali (v primeru nanizank) 42 mesecev (obdobje upravičenosti se začne 6 mesecev pred dnevom prijave in konča 24 oz. 36 mesecev po njem)
 • Podpora ne more biti retrogradno dodeljena že končanim filmskim projektom
 • Do prijave so upravičene tudi druge in tretje sezone igranih serij (to ne velja za animirane serije)
 • Projekti, ki so že bili financirani s podporo koprodukcijskega sklada Eurimages, bodo izločeni
 • Projekti, ki so že dvakrat neuspešno šli skozi razpis za TV prikazovanje, ne bodo obravnavani
 • Projekti ne smejo vsebovati oglasnih, pornografskih, rasističnih ali nasilnih vsebin in ne smejo promovirati inštitucij ali njihovih dejavnosti

Obseg in vrsta podpore

Proračun razpisa je 12,5 milijonov EUR. Na voljo so naslednje oblike podpor:

 • Za koprodukcijske dramske TV nanizanke do 10 % vseh upravičenih stroškov ali* največ 1 000 000 EUR (v primeru, da upravičeni proračun produkcije znaša najmanj 10 000 000 EUR in delo vključuje vsaj 6 nadaljevanj po najmanj 45 minut ter nastaja v koprodukciji z družbo iz druge MEDIA države)
 • Za igrane in animirane filme: do 500 000 EUR ali* 12,5 % vseh upravičenih stroškov
 • Za ustvarjalne dokumentarne filme: do 300 000 EUR ali* 20 % vseh upravičenih stroškov

* upošteva se nižji znesek

Pomembno:

 • MEDIA podpora lahko znaša največ 50 % upravičenih stroškov
 • Najmanj 50 % ocenjenega financiranja celotnega proračuna produkcije je treba zagotoviti iz finančnih virov tretjih oseb (izdajatelji TV programov, distributerji, koproducenti, javni ali zasebni skladi, investitorji, pod določenimi pogoji tudi sredstva, pridobljena skozi mehanizem davčnih vzpodbud), ta znesek mora biti z relevantnimi dokazili potrjen ob prijavi (podpisane pogodbe/deal-memo/pisma o nameri z vsemi podrobnostmi ipd.); v producentov lastni vložek ne sodi v omenjeni znesek
 • Najmanj 50 % proračuna produkcije je treba financirati iz evropskih virov
 • Finančni delež posameznega TV prikazovalca, ki nastopa kot koproducent, ne sme presegati 70 % celotnega proračuna
 • Predvideni stroški in vložki morajo biti uravnoteženi
 • Stroški so upravičeni le v primeru, če za njih obstajajo ustrezna knjigovodska dokazila (računi)

Ocenjevanje

Projektno vlogo ocenjujeta dva neodvisna ocenjevalca. Projektni prijavi lahko dodelita največ 100 točk in dodatnih 10 avtomatičnih točk (glej spodaj).

  Merilo Definicija Št. točk
1 Ustreznost in evropska dodana vrednost Možnosti za evropsko in mednarodno distribucijo projekta 30
2 Kakovost vsebine in dejavnosti Kakovost projekta ter evropska razsežnost in financiranje projekta 30
3 Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost Kakovost strategije distribucije in trženja 30
4 Kakovost projektne skupine Izkušnje, potencial in ustreznost produkcijske in ustvarjalne ekipe 10

Pred izpolnjevanjem prijavnice je izjemno priporočljivo preveriti navodila za ocenjevanje projektov, kjer so vsa zgornja merila podrobno in natančno razložena (glej točko 9. Award criteria).

Avtomatične točke se dodelijo:

 • prosilcem iz držav z nizko ali srednjo produkcijsko zmogljivostjo (5 točk);
 • projektom namenjenim mlademu občinstvu (do 16. let) (5 točk);

Navodila in obrazci za prijavo

Prijava poteka izključno po elektronski poti (brezpapirni pristop). Vsi kandidati, ki želijo sodelovati na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, se zato morajo pred izpolnjevanjem spletne prijavnice najprej registrirati na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s ciljem pridobivanja tim. identifikacijske kode PIC (ang. Participant Identification Code), ki bo osnovni predpogoj za spletno prijavo.

V primeru prijave projekta, na katerem sodelujejo tudi koproducenti, upravičeni do uveljavljanja dela stroškov, je potrebno dopisati tudi njihove PIC številke.

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:

Elektronska prijavnica je dostopna na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Koraki:

1) Registracija prijavitelja na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo s PIC številko
2) Spletna prijava projekta na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ z obveznimi prilogami (skupaj do 10 MB):

 • Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu)
  Podroben opis naj v enem dokumentu vsebuje ustvarjalno gradivo (scenarija NI treba oddajati)
 • Proračun in finančni načrt projekta
 • Častna izjava prijavitelja
 • Predhodne izkušnje prijavitelja
 • Dokazilo o finančni zmogljivosti v primeru prijave za podporo višjo od 60 000 EUR

Vsi zgoraj navedeni obrazci so na voljo v zavihku “Annexes” na spletnih straneh razpisa EACEA 21/2015.

Prijave in rezultati

Prijavo je treba oddati najkasneje na prvi dan glavnine snemanja.

Prijave je prek spletnega obrazca (glej navodila zgoraj) treba predložiti najpozneje 3.12.2015 in 26.5.2016 do 12. ure, po pošti pa je najpozneje dva tedna po oddani spletni prijavi v eni pošiljki treba poslati vse obvezne priloge, ki jih ni mogoče predložiti elektronsko.

Poštna pošiljka mora vsebovati naslednje:

 • Kopijo s strani EACEA potrjene oddaje spletne prijavnice (zaporedna številka oddaje)
 • Podroben proračun produkcije
 • Ustvarjalno gradivo (brez scenarija)
 • Dokazila o finančnih vložkih (podpisana pisma o nameri, pogodbe, deal-memo dokumenti ipd.)
 • Spletna povezava do video napovednika (trailer/teaser) na Vimeu in podobnih spletnih kanalih
 • Življanjepis režiserja in producenta
 • CD-Rom ali USB nosilec z vsemi zgoraj navedenimi dokumenti

Naslov za pošiljanje:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme (2014–2020)
MEDIA Sub-programme
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
BOUR 3/50
BE-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Rezultati prvega roka bodo znani marca, rezultati drugega roka pa septembra 2016. Odločba o subvenciji (tim. Grant Decision) bo uspešnemu prijavitelju dodeljena v mesecu po objavi rezultatov). Na spletni strani EACEA v zavihku “Annexes” so na voljo osnutki dveh tipov Odločb o subvencijah.

Po sklenitvi odločbe Agencija na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:

 • 70 % v 30 dneh po datumu podpisa sporazuma
 • preostanek po pregledu in oceni ustreznosti končnega poročila o razvoju projekta

Ne pozabite

Zaradi zahtevnosti prijave (in v izogib morebitnim tehničnim težavam pri oddaji prijave na zadnji dan roka) je zelo priporočljivo, da se priprave strategij in izpolnjevanja prijavnice lotite pravočasno (več kot mesec pred rokom oddaje) in v sodelovanju s pristojnimi svetovalci Centra Ustvarjalna Evropa (obvezne prijave na svetovalne sestanke sprejemamo po telefonu 01 87 87 300 ali e-mailu sabina.briski@ced-slovenia.eu).

Več informacij

Zgoraj navedene informacije so le povzetek razpisa – vsa razpisna dokumentacija je s podrobnimi navodili na voljo na spletni strani podprograma MEDIA: EACEA-MEDIA-TV@ec.europa.eu

EACEA Helpdesk kontakt v Bruslju za tehnično pomoč pri izpolnjevanju e-prijavnice:
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705