Podpora za razvoj videoiger

Zadnji razpis:
EAC/20/2015
Rok za prijavo:
 • 03. 03. 2016

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev so upravičene neodvisna evropska produkcijska podjetja, ki so registrirana vsaj v eni od upravičenih držav podprograma MEDIA in v večinskem lastništvu državljanov članic podprograma MEDIA.

Prijavitelj mora dokazati predhodne dosežke na področju razvoja videoiger in njihove nedavne komercialne distribucije v zadnjih dveh letih (od 2012).

Kot dokaz o distribuciji šteje datum distribucijske pogodbe ali katerikoli drugi dokument, na osnovi katerega lahko sklepamo o distribuciji (poročilo o prodaji ipd.).

Prijavitelj mora imeti večinske avtorske pravice za predlagani projekt.

Do sredstev niso upravičene fundacije, inštituti, univerze in druge inštitucije v javni lasti, skupine družb in fizične osebe.

Upravičeni projekti

Upravičene so samo razvojne dejavnosti za naslednje projekte: pripovedne videoigre z zgodbo ne glede na platformo ali pričakovani način distribucije. V vsakem primeru mora biti igra namenjena komercialnemu izkoriščanju in imeti izrazito narativno dimenzijo (od začetka do konca igre).

Projekti lahko trajajo največ 30 mesecev od datuma prijave.

Produkcija prijavljenega projekta se lahko začne šele 8 mesecev po dnevu prijave.

Vsi projekti morajo vsebovati evropske razsežnosti, torej morajo imeti potencial za čezmejno doseganje evropskega občinstva in evropskih distribucijskih trgov.

Obseg in vrsta podpore

Finančni prispevek, ki se lahko dodeli za posamezen projekt, je subvencija.

Skupni razpoložljivi proračun znaša 2,6 milijona EUR. Finančni prispevek je dodeljen v obliki subvencije:

Prispevek znaša od 10 000 do 150 000 EUR za idejni in projektni razvoj evropske videoigre (dejavnosti do takrat, ko se iz koncepta razvije prototip, primeren za igranje, ali poskusna različica).

Dodeljeni finančni prispevek v nobenem primeru ne presega 50 % upravičenih stroškov, ki jih je predložil producent.

Upravičeni stroški

 • pisanje scenarija ali priprava snemalne knjige;
 • ustvarjanje vsebine;
 • opredelitev začetnih vizualnih konceptov (likov, ozadij …) in zvoka;
 • realizacija demo različice ali prototipa igre, ki ga je že mogoče igrati, pred podpisom kakršne koli produkcijske pogodbe z izdajateljem;
 • pridobitev pravic;
 • priprava poslovnega in finančnega načrta;
 • priprava začasnega produkcijskega proračuna;
 • iskanje in pridobivanje poslovnih partnerjev, financerjev in koproducentov;
 • priprava časovnega načrta produkcije do zaključka;
 • začetni načrti za trženje in prodajo (ciljni trgi in kupci, predvideni izidi, predstavitev na festivalih in tržnicah itd.);
 • neodbitni DDV, razen če je povezan z dejavnostmi javnih organov v državah članicah.

Razvojni stroški so upravičeni do 30 mesecev od datuma oddaje vloge (ali do prvega snemalnega dne, ki je lahko najhitreje 8 mesecev po oddaji vloge). Retroaktivno upravičeni stroški so le stroški pridobitve pravic (do 12 mesecev pred oddajo vloge).

Prijave in izbor

Rok za prijavo projekta: 3. marec 2016 (do 12:00)

Po sklenitvi sporazuma Agencija na račun producenta nakaže odobreni znesek v dveh delih:

 • 70 % v 30 dneh po datumu podpisa sporazuma
 • preostanek po pregledu končnega poročila o razvoju projekta

Merila za dodelitev

(100 možnih točk)

  Merilo Razlaga Najvišje št. točk
1 Kakovost in vsebina Kakovost vsebine, pripovednega pristopa in izvirnost koncepta glede na že obstoječa dela 20
2 Inovativna narava projekta Inovacije, ustreznost pri delu uporabljenih tehnik in kakovost igre 20
3 Ustreznost in evropska dodana vrednost Kakovost razvojne strategije in potencial za mednarodno razširjanje (vključno z upravljanjem intelektualnih pravic) 20
4 Razširjanje rezultatov projekta Kakovost strategije distribucije, komuniciranja in trženja ter primernost za ciljno skupino, vključno s funkcijama dostopnosti 20
5 Organiziranost projektne ekipe Potencial, izkušnje in ustreznost ustvarjalne ekipe 10
6 Učinek in trajnost Finančna strategija za razvoj in produkcijo ter izvedljivost projekta 10

Avtomatične točke:

 • Projekti, namenjeni mlademu občinstvu (do 12. leta starosti) (10 dodatnih točk).

Podroben pregled in razlaga ocenjevalnih kriterijev je na voljo v smernicah za prijavo atualnega razpisa (str. 12-14).

Navodila in obrazci za prijavo

Celotno besedilo smernic za prijavo, podrobnih navodil, pogostih vprašanj in odgovorov ter prijavni obrazci so na voljo na spletnem naslovu Izvajalske agencije: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/development-video-games-2016_en.

Koraki

1) Registracija prijavitelja na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo in pridobitev identifikacijske kode PIC
2) Spletna prijava projekta na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ z obveznimi prilogami (skupaj do 5 MB)

 • a) Podroben opis projekta (v word ali pdf formatu)
  Opis projekta naj vključuje sinopsis v angleškem jeziku, avtorsko/režijska eksplikacijo, treatment in preliminarni diagram zgradbe video igre (ang. flow chart) diagram/architecture/map-flow. Treatment naj vključuje predstavitev interaktivnosti ter vizualnih, zvočnih in grafičnih elementov, podatke o vmesniku, model interakcije ter navedbo digitalnih tehnologij in programske opreme, ki bo uporabljena pri izvedbi projekta, delo, ki bo potrebno za dokončanje projekta in ključne inovativne aspekte, glede na katere se delo razlikuje od že obstoječih na trgu.
 • b) Proračun in finančni načrt projekta
 • c) Časna izjava prijavitelja
 • d) Dokazilo o finančni zmogljivosti
 • e) Seznam predhodnih del prijavitelja

Ne pozabite

Spletno prijavo je treba opraviti najpozneje do 12:00 po srednjeevropskem času na dan roka za oddajo (3. marec 2016).

Zaradi zahtevnosti prijave (in v izogib morebitnim tehničnim težavam pri oddaji prijave na zadnji dan roka) je zelo priporočljivo, da se čimprej registrirate na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo.

Prav tako se je priporočljivo priprave strategij in izpolnjevanja prijavnice lotiti pravočasno (vsaj en mesec pred rokom oddaje) in v sodelovanju s pristojnimi svetovalci Centra Ustvarjalna Evropa.