Festivali

Zadnji razpis:
EACEA 16/2015
Roka za prijavo:
 • 17. 12. 2015 do 12:00 ure (za dejavnosti med 1. 5. 2015 in 31. 10. 2015)
 • 28. 04. 2016 do 12:00 ure (za dejavnosti med 1. 11. 2016 in 30. 4. 2017)

Fokus 2015

Ustvarjalna Evropa

 • Dodeljuje se enoletna podpora v obliki pavšalnega zneska (od 27 000 do največ 75 000 EUR na leto);
 • Največji poudarek je na dolgoročno in strateško zasnovanih raznolikih dejavnostih, usmerjenih v razvoj občinstev (zlasti mehanizmov dosega novih in tim. nefilmskih občinstev ter ukrepov za filmsko pismenost, predvsem mladega občinstva), širjenju rezultatov in številčnosti občinstva ter evropski dimenziji programa, vključno z njeno kulturno in geografsko raznolikostjo

Upravičeni prijavitelji

Podpora za filmske festivale je namenjena evropskim subjektom (zasebnim družbam, nepridobitnim organizacijam, združenjem, dobrodelnim organizacijam, fundacijam, občinam/mestni svetom itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in so neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Podpora ni namenjena fizičnim osebam.

Prijavitelji morajo izvajati avdiovizualne festivale, ki prispevajo k spodaj navedenim ciljem in ustrezajo pogojem upravičenosti.

Upravičeni projekti

Prijava se priporoča organizatorjem avdiovizualnih festivalov, ki lahko dokažejo zlasti:

 • konstantno produktivnost na področju razvoja občinstva (predvsem mladega) z izvedbo dejavnosti pred, med in po koncu festivalskega dogajanja, vključno z letnimi pobudami ali decentraliziranimi dogajanji (v drugih mestih, po možnosti v sodelovanju z manjšimi festivali) oz. katerekoli druge dejavnosti (vključno z inovativnimi načini prikazovanja AV del) z vplivom na širjenje občinstva
 • spodbujanje filmske pismenosti z vključevanjem filmsko-vzgojnih dejavnosti v sodelovanju s šolami in drugimi inštitucijami;
 • posvečanje posebne pozornosti nenacionalnim evropskim delom in programsko spodbujanje geografske raznolikosti (predvsem del iz držav z nizko avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo) ter zagotavljanje udeležbe mednarodnih filmskih ustvarjalcev
 • umetniške, organizacijske in finančne kazalnike jasnega, realističnega in strateško zasnovanega razvoja dejavnosti

Vsaj 70 % upravičenega programa, predstavljenega javnosti med festivalom, ALI vsaj 100 celovečernih igranih (oziroma 400 kratkih filmov) mora izvirati iz vsaj 15 držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Od tega mora biti vsaj 50 % filmov tujih.

Obseg in vrsta podpore

Finančni prispevek EU je pavšalni znesek v višini od 19 000 EUR do 75 000 EUR, odvisno od števila evropskih filmov na programu.

Zneski, ki se nanašajo na festivale, ki prikazujejo dolgometražne igrane filme:

Število evropskih filmov Fiksni znesek EU podpore
< 40 27 000 EUR
40-60 35 000 EUR
61-80 41 000 EUR
81-100 46 000 EUR
101-120 55 000 EUR
121-200 63 000 EUR
> 200 75 000 EUR

Zneski, ki se nanašajo na festivale, ki prikazujejo kratkometražne filme:

Število evropskih filmov Fiksni znesek EU podpore
< 150 19 000 EUR
150-250 25 000 EUR
> 250 33 000 EUR

Skupni razpoložljivi proračun za sofinanciranje ukrepov v okviru te sheme je ocenjen na 3 milijona EUR.

Merila za dodelitev podpore EU

Upravičene vloge bodo ocenjene z do 100 točkami na podlagi naslednjih meril:

  Pogoj Definicija Največje število točk
1 Ustreznost in evropska dodana vrednost Dejavnosti, usmerjene v občinstvo, zlasti mehanizmi dosega ter ukrepi projekta za filmsko pismenost 40
2 Kakovost vsebine in dejavnosti Evropska dimenzija programa, vključno s kulturno in geografsko raznolikostjo 20
3 Širjenje projektnih rezultatov, učinek in trajnost Številčnost občinstva in vpliv na promocijo in kroženje evropskih avdiovizualnih del (mehanizmi za spodbujanje komercialne ali alternativne distribucije) 30
4 Kakovost skupine Tehnične in vodstvene izkušnje skupine 10

Prijave in izbor

1. rok: 17.12.2015 do 12:00 ure (za dejavnosti med 1.5.2015 in 31.10.2015)
2. rok: 28.04.2016 do 12:00 ure (za dejavnosti med 1.11.2015 in 30.4.2017)

Upravičeno trajanje dejavnosti je največ 10 mesev (6 mesecev pred začetkom izvajanja festivala in 4 mesece po njegovem koncu).

Rezultati prvega roka bodo znani aprila, rezultati drugega roka pa septembra 2016.

Navodila in obrazci

Pred začetkom spletne prijave je potrebno prebrati:

Elektronska prijavnica bo kmalu dostopna na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Koraki

1) Registracija prijavitelja na Portalu za izobraževanje, avdiovizualno dejavnost, kulturo, državljanstvo in prostovoljstvo in pridobitev identifikacijske kode PIC (glej podrobna navodila za pridoivanje PIC kode).

2) Spletna prijava projekta na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ z obveznimi prilogami (skupaj do 10 MB):

 • a) Prijavnica za dveletno podporo ( obrazec )
 • b) Proračun in finančni načrt projekta (obrazec )
 • c) Časna izjava prijavitelja ( obrazec )

3) Pošiljanje preostalih potrebnih prilog po pošti: prijavitelji morajo zagotoviti, da so predloženi vsi zahtevani dokumenti, navedeni na e-obrazcih. Poleg tega je treba agenciji do zadevnega roka po pošti poslati obvezne priloge, ki jih ni mogoče predložiti elektronsko, in sicer na naslov:

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Creative Europe Programme
MEDIA Sub-programme – Festivals
Avenue du Bourget 1
BOUR 03/59
1049 Brussels Belgium

Ne pozabite

Spletno prijavo je treba opraviti najpozneje do 12:00 po srednjeevropskem času na dan roka za oddajo (17. december 2015 ali 28. april 2016).

Zaradi zahtevnosti prijave (in v izogib morebitnim tehničnim težavam pri oddaji prijave na zadnji dan roka) je zelo priporočljivo, da se priprave strategij in izpolnjevanja prijavnice lotite pravočasno in v sodelovanju s pristojnimi svetovalci Centra Ustvarjalna Evropa.

Več informacij

Celotno besedilo smernic je skupaj z obrazci vloge na voljo na internetnem naslovu:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en

Rezultati prejšnjih razpisov MEDIA 2007

Št. razpisa Rezultati
29 / 2012 za rok 16. 11. 2012
za rok 30. 04. 2013
29 / 2011 20 Kb – za rok 31. 10. 2011
21 Kb – za rok 30. 04. 2012
31 / 2010 15 Kb – za rok 02. 11. 2010
22 Kb – za rok 30. 04. 2011
23 / 2009 8 Kb – za rok 27. 11. 2009
27 Kb – za rok 30. 04. 2010
18 / 2008 47 Kb – za rok 31. 10. 2008
12 Kb – za rok 30. 04. 2009
18 / 2007 24 Kb – za rok 15. 10. 2007
77 Kb – za rok 30. 04. 2008
09 / 2007 15 Kb – za rok 11. 05. 2007
05 / 2006 12 Kb – za rok 01. 12. 2006
06 / 2005 27 Kb – za rok 01. 09. 2005
23 Kb – za rok 01. 12. 2005
71 / 2004 12 Kb – za rok 19. 11. 2004
23 Kb – za rok 04. 04. 2005