Ustvarjalna Evropa (2014-2020)

Maastrichtska pogodba (1993) je Evropski uniji (EU) omogočila sprejemanje ukrepov na področju kulture, da bi zaščitila, širila in razvijala kulturo v Evropi. Vendar pa je vloga EU omejena na spodbujanje sodelovanja med izvajalci na področju ustvarjalnosti in kulture v različnih državah EU ali na dopolnjevanje njihovih dejavnosti, da bi tako prispevala k razcvetu kulture v državah EU ob sočasnem spoštovanju njihove nacionalne in regionalne raznolikosti in s tem poudarila skupno kulturno dediščino. S tem ciljem v mislih EU izvaja ukrepe, ki podpirajo pobude na področju kulture, kot sta programa EU MEDIA n Kultura.

Programi EU se oblikujejo za obdobje sedmih let in tako MEDIA kot Kultura sta v svojem zadnjem letu izvajanja (2007–2013); letos so za prijavitelje na voljo še zadnji razpisi v okviru obeh programov. V polnem teku pa je že sprejemanje novega programa za obdobje 2014–2020, ko bo programa MEDIA in Kultura združil enotni mehanizem Ustvarjalna Evropa (Creative Europe).

Program Ustvarjalna Evropa bo s 1. januarjem 2014 pod eno streho združil oba iztekajoča se programa – MEDIA za filmski in AV sektor in Kultura za področje kulture. Poleg tega bo vključeval tudi nov medsektorski sklop za spodbujanje čezmejnega sodelovanja na področju politik in inovativnih pristopov za privabljanje občinstva ter novih poslovnih modelov, vzpostavil pa bo tudi poseben finančni mehanizem za dostop do bančnih garancij za predstavnike kulturnih in ustvarjalnih sektorjev . Program Ustvarjalna Evropa bo imel za obdobje 2014–2020 na voljo proračun v višini 1,462 milijarde EUR, ki je namenjen varovanju in spodbujanju evropske kulturne in jezikovne raznolikosti hkrati pa okrepitvi konkurenčnosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

Podprogram MEDIA

Iz podprograma MEDIA se bodo še naprej financirali usposabljanje, razvoj projektov, distribucija, prodajni zastopniki, promocija (festivali in tržnice) in kinematografske mreže, medtem ko bodo nove linije podpore omogočene za razvoj občinstva, razvoj samostojnih video iger ter podpora skladom za mednarodne koprodukcije. V praksi bosta postopek prijave in pogodbeno izvajanje projektov poenostavljena. Za vse ukrepe je predvidena uporaba e-obrazcev. Na nekaterih področjih (npr. razvoj) se bo uporabljal nov sistem pavšalnih izplačil.

Podprte bodo aktivnosti, ki bodo prispevale k uresničevanju dveh osrednjih ciljev podprograma MEDIA:

Krepitev zmogljivosti AV sektorja:

 • prilagajanje spremembam na trgu in digitalnim tehnologijam;
 • novi pristopi za privabljanje občinstva;
 • inovativni poslovni modeli;
 • spodbujanje mednarodnih koprodukcij.

Spodbujanje nadnacionalnega kroženja:

 • distribucija evropskih filmov v kinematografih in na inovativnih platformah;
 • uporaba spletnih marketinških orodij;
 • promocija, filmska vzgoja, festivali;
 • podpora za prodajne agente.

Podprogram Kultura

Podprogram Kultura bo tudi znotraj Ustvarjalne Evrope pomemben del proračuna namenil evropskim projektom sodelovanja (t.i. »manjši« in »večji« nadnacionalni projekti), ohranjena pa bo tudi podpora za projekte literarnega prevajanja (t.i. prevodni projekti) in podpora za redno delovanje evropskih mrež oz. združenja. Novost je shema, ki bo omogočala podporo za t.i. evropske platforme s sistemskim in velikim učinkom za razvoj uveljavljajočih se talentov in spodbujanje kroženja umetnikov in del.

Program Ustvarjalna Evropa bo tudi v prihodnje izvajal t.i. posebne ukrepe, ki vključujejo npr. kulturne nagrade EU (za kulturno dediščino, arhitekturo, književnost in popularno glasbo), evropske prestolnice kulture, znak evropske dediščine …

Podprte bodo aktivnosti, ki bodo prispevale k uresničevanju dveh osrednjih ciljev podprograma Kultura:

Krepitev zmogljivosti kulturnih in ustvarjalnih sektorjev:

 • ukrepi, ki izvajalcem zagotavljajo spretnosti, znanja in izkušnje, ki spodbujajo prilagajanje digitalnim tehnologijam, vključno s preizkušanjem novih pristopov za privabljanje občinstva in poslovnih modelov;
 • ukrepi, ki izvajalcem omogočajo mednarodno uveljavljanje v in zunaj Evrope;
 • podpora za krepitev evropskih izvajalcev in mednarodnih mrež, da se olajša dostop do poklicnih priložnosti.

Spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti:

 • mednarodne turneje, prireditve, razstave, festivali …;
 • kroženje evropske literature, da se zagotovi široka dostopnost del;
 • privabljanje občinstva z namenom spodbujanja zanimanja za evropska kulturna dela.

Trenutno ima program MEDIA 33 držav članic (članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica ter Bosna in Hercegovina), v programu Kultura pa polnopravno sodeluje 37 držav članic (članice EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija, Turčija, Srbija, Črna Gora, Bosna in Hercegovina ter Albanija). Po novem bodo v programu Ustvarjalna Evropa lahko poleg držav članic EU in držav EGP sodelovale vse pristopne države, države kandidatke in potencialne kandidatke za vstop v EU, prvič pa tudi evropske sosedske države. Nekateri ukrepi bodo omogočali tudi sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav, kar je bilo doslej del programa MEDIA Mundus.

Sprejetje programa – formalni postopek

Evropski parlament je 19. novembra 2013 sprejel program Ustvarjalna Evropa – več informacij je na voljo v medijskem sporočilu Evropske komisije.

Program Ustvarjalna Evropa bo Svet Evrope (28 držav članic) dokončno sprejel v naslednjih tednih, izvajati pa se bo začel januarja 2014 (objava prvih razpisov se pričakuje v decembru 2013).

Pogosta vprašanja o programu Ustvarjalna Evropa

Več informacij o programu je na voljo na spletni strani: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm.

Razpis za ocenjevalce

3. septembra 2013 je EACEA objavila Razpis za prijavo interesa EACEA/2013/01 za izdelavo seznama strokovnjakov za pomoč Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v okviru upravljanja programov Evropske unije. Več informacij »

Javni posvet s slovensko stroko o programu Ustvarjalna Evropa (januar 2012)

MEDIA Desk Slovenija in Kulturna stična točka, ki skrbi za promocijo Programa Kultura v Sloveniji, sta v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS januarja 2012 organizirali javni posvet o programu Ustvarjalna Evropa. Posvet je bil namenjen vsem deležnikom, ki so želeli izraziti svoje mnenje o predlogu novega krovnega programa Evropske unije za kulturni in ustvarjalni sektor in tako aktivno sodelovati pri njegovem oblikovanju.
Zapisnik posveta